20/02/2020
797
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 20.02.2020

Tin Mừng: Mc 8,27-33
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: "Người ta bảo Thầy là ai?" Các ông đáp lại rằng: "Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri". Bấy giờ Người hỏi: "Còn các con, các con bảo Thầy là ai?" Phêrô lên tiếng đáp: "Thầy là Đấng Kitô". Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về Người với ai cả. Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người. Nhưng Người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: "Satan, hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người". Đó là lời Chúa.

Suy niệm và cầu nguyện

“Thầy là Đấng Kitô (Mc 8,29).

Như Mẹ: Sau việc Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, Chúa Giêsu loan báo rằng sứ vụ của Người sẽ được hoàn tất qua việc chịu thương khó, tử nạn và phục sinh. Mục đích của việc loan báo này là nhằm sửa lại quan niệm sai lầm của dân Do Thái thời đó về Đấng Cứu Thế và để các môn đệ có được can đảm cùng chuẩn bị tâm hồn bước vào cuộc thương khó cùng Thầy mình.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho lời Chúa và sự sống của Chúa nâng đỡ chúng con, để giữa những đau khổ thử thách của cuộc sống hiện tại, chúng con luôn kiên vững và an vui vì luôn tin rằng Chúa mãi yêu thương chúng con, dù chúng con có xấu xa, tội lỗi thế nào.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin cho chúng con luôn biết rằng đời sống chúng con luôn có Mẹ ở bên.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng
 
114.864864865135.135135135250