22/02/2020
717
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 22.02.2020
LậoTông Toà Phêrô


Tin Mừng: Mt 16,13-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu đến miền Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người là ai?" Các ông thưa: "Kẻ thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một trong các tiên tri!" Chúa Giêsu nói với các ông: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo con biết: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được". Đó là lời Chúa.

Suy niệm và cầu nguyện

"Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được" (Mt Mt 16,19).

Như Mẹ: Ông Phêrô là một người ít học, lại  xuất thân từ nghề chài lưới thấp hèn. Mặc dù có nguồn gốc và địa vị thấp kém nhưng ông Phêrô lại được Chúa Giêsu chọn để tiếp tục sứ vụ của Chúa ở trần gian.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin Chúa gìn giữ Đức Thánh Cha và các mục tử của Giáo Hội. Xin cho chúng con biết sống theo giáo huấn của Giáo Hội là biết nuôi dưỡng đời sống Kitô hữu qua Bí Tích Thánh Thể, việc cầu nguyện… Xin Chúa luôn gìn giữ và hướng dẫn chúng con đi theo đường lối ngay thẳng của Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria là Mẹ Giáo Hội, Mẹ luôn cầu nguyện cho Giáo Hội trước ngai Thiên Chúa vì yêu mến chúng con, xin cho chúng con luôn nhớ có Mẹ phù hộ.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).   

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui