22/08/2019
1638
22.08.2019
Thứ Năm XX Thường Niên
Đức Maria Nữ Vương 

T
in Mừng: Lc 1,26-38

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
 
Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một Trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà Trinh nữ và chào rằng:
 
"Kính chào Bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ". Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận". Nhưng Maria thưa với thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?"
 
Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế, Ðấng Bà sinh ra sẽ là Ðấng Thánh, và đưọc gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được".
 
Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền". Và thiên thần cáo biệt Bà. Ðó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37).
 
Như Mẹ: Trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã thực hiện bao nhiêu điều kỳ diệu. Hôm nay, Thiên Chúa lại thực hiện một việc trọng đại cho Mẹ Maria, đó là: Thiên Chúa chọn Mẹ, dù không hề biết đến việc vợ chồng, lại được thụ thai bởi quyền năng của Thánh Thần.
 
Với Mẹ: Thiên Chúa là Đấng toàn năng, đối với Ngài mọi sự đều có thể. Xin Cha cho con người thời đại hôm nay ngày càng khám phá ra được vẻ đẹp, quyền năng và tình thương của Cha nơi vũ t
114.864864865135.135135135250