23/08/2019
1115
23.08.2019
Thứ Sáu XX Thường Niên
 
Tin Mừng: Mt 22,34-40
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
 
Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại. Đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Người rằng: "Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?" Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: "Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy, là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa..., và phải yêu người thân cận như chính mình” (Mt 22,37.39).
 
Như Mẹ: Mến Chúa và yêu người là hai giới răn quan trọng nhất, hầu hết mọi người Kitô hữu đều biết. Để sống được hai giới răn này quả là một điều khó khăn đối với con người ngày nay. Làm thế nào để thực thi được giới luật kép này? Đơn giản, nếu có tình yêu thì sẽ chu toàn được!
 
Với Mẹ: “Luật pháp Chúa quả là toàn thiện, bổ sức cho tâm hồn”. Xin Cha làm cho chúng con thấm nhuần tinh thần yêu thương của Luật Cha, bởi vì Luật đó dạy chúng con nên hoàn thiện và làm cho chúng con có tâm hồn tự do để làm con cái của Cha. 
 
Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, Mẹ luôn mến Chúa và yêu người hết lòng. Xin giúp con cháu Evà còn ở trần thế, biết sống mến Chúa và yêu người như Chúa gọi mời.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
 
114.864864865135.135135135250