24/04/2018
1202

24.04.2018

Thứ Ba – Tuần 4 PS

Th. Fiđêlê Sigmaringen, lmtđ

 

Tin Mừng: Ga 10,22-30

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

 

Khi ấy, người ta mừng lễ Cung Hiến tại Giêrusalem. Bấy giờ là mùa đông. Chúa Giêsu đi bách bộ tại đền thờ, dưới cửa Salômôn. Người Do-thái vây quanh Người và nói: "Ông còn để chúng tôi thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đức Kitô, thì xin ông nói rõ cho chúng tôi biết". Chúa Giêsu đáp: "Tôi đã nói với các ông mà các ông không tin. Những việc Tôi làm nhân danh Cha Tôi, làm chứng về Tôi. Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đàn chiên tôi. Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi. Tôi cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Tôi. Điều mà Cha Tôi ban cho Tôi, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Tôi. Tôi và Cha Tôi là một". Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi” (Ga 10,27).

 

Như Mẹ: Mọi Kitô hữu đều thuộc về đàn chiên của Chúa Giêsu. Chúa là chủ chăn, là mục tử. Chúa yêu thương tất cả đàn chiên cũng như yêu thương từng con chiên, dù chiên như thế nào. Ngài chăm sóc tất cả. Ngài biết rõ từng con và mọi nhu cầu của từng con. Còn về phía đàn chiên, chiên thường nghe tiếng chủ chiên và nhận ra tiếng chủ chiên. 

 

Với Mẹ: Chúa mời gọi chúng con lắng nghe tiếng của Chúa trong lương tâm và nhất là trong chính Lời của Ngài được chưa đựng trong Kinh Thánh. Xin cho chúng con biết dành thời giờ nhiều hơn mà cầu nguyện với Chúa, để biết ý Chúa và để nghe được tiếng Chúa dạy bảo.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng kính chuộng, xin cho con người biết sống theo lương tâm mình.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương